04 nights & 05 days SAME DAY RETURN package

Duration: 4 Nights - 5 Days {2 Nt at Pahalgam & 2 Nts Srinagar}
Destination: Srinagar –Pahalgam – Holy Cave- Srinagar & Gulmarg.
Package Cost: Rs. 17,999*
Sightseeing: Sightseeing of Srinagar & Gulmarg.